در همین لحظه در شبکه بیت کوین چه می گذرد؟

(تا اتصال به شبکه ممکن است چند ثانیه صفحه برای شما لود نشود... "چنانچه با موبایل صفحه را باز می کنید ممکن است مرورگر شما موقتا قفل کند")

صفحه فوق مستقیما به شبکه متصل می باشد و همین امر موجب فشار فوق العاده به سرور می شود. لطفا iframe باز نکنید
نوع قیمت بیت کوین در لحظه مقدار بیت کوین زمان انجام
دریافت 49033.9 usd 0.04000000 1 minute پیش
دریافت 49061.4 usd 0.19171000 1 minute پیش
دریافت 49104.8 usd 0.00086569 3 دقیقه پیش
دریافت 49113.2 usd 0.00114164 4 دقیقه پیش
دریافت 49158.7 usd 0.00077992 7 دقیقه پیش
ارسال 49025.9 usd 0.00150848 7 دقیقه پیش
دریافت 49170.2 usd 0.00459994 7 دقیقه پیش
دریافت 49144.9 usd 0.01047982 8 دقیقه پیش
دریافت 49079 usd 0.09591006 10 دقیقه پیش
ارسال 48970.7 usd 0.00024142 11 دقیقه پیش
دریافت 49015.9 usd 0.00095316 11 دقیقه پیش
دریافت 49017.6 usd 0.00090620 11 دقیقه پیش
دریافت 49069.7 usd 0.00559163 12 دقیقه پیش
دریافت 49032 usd 0.00393428 12 دقیقه پیش
ارسال 48883 usd 0.00042581 13 دقیقه پیش
دریافت 48977.6 usd 0.03816336 13 دقیقه پیش
دریافت 48978.2 usd 0.01431106 13 دقیقه پیش
ارسال 48908.1 usd 0.00204924 14 دقیقه پیش
دریافت 48974.5 usd 0.00407599 15 دقیقه پیش
دریافت 48974.4 usd 0.00164900 15 دقیقه پیش
دریافت 48980.8 usd 0.01798868 15 دقیقه پیش
ارسال 49003.5 usd 0.00802000 16 دقیقه پیش
ارسال 49003.5 usd 0.00066000 16 دقیقه پیش
ارسال 49003.5 usd 0.00132000 16 دقیقه پیش
ارسال 49003.5 usd 0.02000000 17 دقیقه پیش
ارسال 49048.1 usd 0.02703000 19 دقیقه پیش
ارسال 49048.3 usd 0.03297000 19 دقیقه پیش
دریافت 49127.2 usd 0.00040608 19 دقیقه پیش
دریافت 49104.5 usd 0.00380637 20 دقیقه پیش
ارسال 49043.1 usd 0.00157200 22 دقیقه پیش
ارسال 49121.3 usd 0.00951667 22 دقیقه پیش
ارسال 49121.3 usd 0.00315200 22 دقیقه پیش
دریافت 49153.8 usd 0.00091162 22 دقیقه پیش
دریافت 49266 usd 0.00038058 23 دقیقه پیش
دریافت 49265.9 usd 0.00160000 23 دقیقه پیش
دریافت 49235.7 usd 0.00204007 23 دقیقه پیش
دریافت 49235.7 usd 0.00181981 24 دقیقه پیش
دریافت 49231 usd 0.02000000 24 دقیقه پیش
دریافت 49228.1 usd 0.00735336 24 دقیقه پیش
دریافت 49211 usd 0.02120000 24 دقیقه پیش
دریافت 49206 usd 0.00091985 24 دقیقه پیش
دریافت 49200 usd 0.05000000 24 دقیقه پیش
دریافت 49200 usd 0.01673157 24 دقیقه پیش
دریافت 49200 usd 0.00051065 24 دقیقه پیش
دریافت 49200 usd 0.00185304 24 دقیقه پیش
دریافت 49200 usd 0.06017678 24 دقیقه پیش
دریافت 49150 usd 0.00680000 24 دقیقه پیش
دریافت 49133 usd 0.08627067 24 دقیقه پیش
دریافت 49133 usd 0.00900934 24 دقیقه پیش
دریافت 49130.5 usd 0.00049533 24 دقیقه پیش
دریافت 49130.5 usd 0.00049533 24 دقیقه پیش
دریافت 49100 usd 0.00050000 24 دقیقه پیش
ارسال 49055.8 usd 0.00889411 24 دقیقه پیش
دریافت 49100 usd 0.02731952 24 دقیقه پیش
دریافت 49099.8 usd 0.01000000 25 دقیقه پیش
دریافت 49099.8 usd 0.02731952 25 دقیقه پیش
دریافت 49100 usd 0.00008048 25 دقیقه پیش
دریافت 49066.9 usd 0.01271450 25 دقیقه پیش
دریافت 49000 usd 0.00185000 25 دقیقه پیش
دریافت 49000 usd 0.02654600 25 دقیقه پیش
دریافت 49000 usd 0.00053800 25 دقیقه پیش
دریافت 48992.2 usd 0.00049673 25 دقیقه پیش
دریافت 48992.1 usd 0.00220397 25 دقیقه پیش
ارسال 48921.4 usd 0.01000000 26 دقیقه پیش
ارسال 48883.6 usd 0.02083240 27 دقیقه پیش
ارسال 48883.7 usd 0.01497760 27 دقیقه پیش
ارسال 48883.8 usd 0.09729000 27 دقیقه پیش
ارسال 48923.8 usd 0.03203449 27 دقیقه پیش
ارسال 48896.1 usd 0.06840000 28 دقیقه پیش
دریافت 48900 usd 0.00104000 28 دقیقه پیش
ارسال 48895.2 usd 0.00610288 28 دقیقه پیش
دریافت 48854.1 usd 0.00049813 29 دقیقه پیش
دریافت 48848 usd 0.01840000 29 دقیقه پیش
دریافت 48750 usd 0.00520000 29 دقیقه پیش
دریافت 48716.5 usd 0.00049954 29 دقیقه پیش
دریافت 48712 usd 0.00113775 29 دقیقه پیش
دریافت 48700 usd 0.09406762 29 دقیقه پیش
دریافت 48700 usd 0.00020328 29 دقیقه پیش
دریافت 48700 usd 0.05000000 30 دقیقه پیش
دریافت 48700 usd 0.09000000 32 دقیقه پیش
ارسال 48676.4 usd 0.00110291 32 دقیقه پیش
ارسال 48669.9 usd 0.00082589 34 دقیقه پیش
دریافت 48699.5 usd 0.00155443 36 دقیقه پیش
دریافت 48679.7 usd 0.00895196 37 دقیقه پیش
دریافت 48681.8 usd 0.00116470 37 دقیقه پیش
ارسال 48697.3 usd 0.00898518 39 دقیقه پیش
دریافت 48699.8 usd 0.00424601 39 دقیقه پیش
دریافت 48696.1 usd 0.02431800 41 دقیقه پیش
دریافت 48696 usd 0.00068200 41 دقیقه پیش
دریافت 48697.4 usd 0.00200000 41 دقیقه پیش
دریافت 48700 usd 0.00203285 41 دقیقه پیش
دریافت 48642.9 usd 0.00460313 44 دقیقه پیش
دریافت 48666.9 usd 0.00020486 45 دقیقه پیش
ارسال 48537.8 usd 0.00841640 45 دقیقه پیش
دریافت 48651.7 usd 0.03052616 46 دقیقه پیش
دریافت 48651.7 usd 0.00288129 46 دقیقه پیش
دریافت 48651.7 usd 0.01435600 47 دقیقه پیش
ارسال 48541.3 usd 0.00195902 47 دقیقه پیش
دریافت 48659.7 usd 0.00126059 48 دقیقه پیش
دریافت 48697 usd 0.00095940 49 دقیقه پیش
ارسال 48647 usd 0.00128552 52 دقیقه پیش
دریافت 48700 usd 0.00093798 53 دقیقه پیش
دریافت 48688.5 usd 0.00859135 54 دقیقه پیش
دریافت 48699.8 usd 0.08132251 57 دقیقه پیش
دریافت 48700 usd 0.00335831 59 دقیقه پیش
دریافت 48668.8 usd 0.00610288 1 hour پیش
ارسال 48549.1 usd 0.00067050 1 hour پیش
دریافت 48667.3 usd 0.00384056 1 hour پیش
ارسال 48551.1 usd 0.00237514 1 hour پیش
ارسال 48664.8 usd 0.55097000 1 hour پیش
ارسال 48665.5 usd 0.00196024 1 hour پیش
دریافت 48665.7 usd 0.09020822 1 hour پیش
دریافت 48665.7 usd 0.00712082 1 hour پیش
دریافت 48665.7 usd 0.00486913 1 hour پیش
دریافت 48665.7 usd 0.00960183 1 hour پیش
ارسال 48665.1 usd 0.04500000 1 hour پیش
دریافت 48700 usd 0.00345420 1 hour پیش
دریافت 48700 usd 0.00040965 1 hour پیش
دریافت 48700 usd 0.01362566 1 hour پیش
ارسال 48683.6 usd 0.00093519 1 hour پیش
دریافت 48700 usd 0.00085975 1 hour پیش
دریافت 48700 usd 0.01637043 1 hour پیش
دریافت 48700 usd 0.01000000 1 hour پیش
ارسال 48666 usd 0.00119821 1 hour پیش
ارسال 48640.1 usd 0.00420000 1 hour پیش
دریافت 48700 usd 0.01151416 1 hour پیش
دریافت 48700 usd 0.00191889 1 hour پیش
ارسال 48581.7 usd 0.00050500 1 hour پیش
ارسال 48582.1 usd 0.01875083 1 hour پیش
ارسال 48582.2 usd 0.00100000 1 hour پیش
ارسال 48621.2 usd 0.00300000 1 hour پیش
ارسال 48636.3 usd 0.00053000 1 hour پیش
دریافت 48700 usd 0.00124722 1 hour پیش
ارسال 48605.2 usd 0.00492964 1 hour پیش
ارسال 48602.6 usd 0.00021742 1 hour پیش
ارسال 48602.7 usd 0.00100000 1 hour پیش
ارسال 48599.7 usd 0.00090773 1 hour پیش
دریافت 48591.1 usd 0.04561432 1 hour پیش
دریافت 48556.9 usd 0.00577405 2 ساعت پیش
دریافت 48565.2 usd 0.00096200 2 ساعت پیش
دریافت 48547.2 usd 0.00385006 2 ساعت پیش
ارسال 48453.2 usd 0.00029877 2 ساعت پیش
دریافت 48533.9 usd 0.05776848 2 ساعت پیش
دریافت 48507.7 usd 0.00211822 2 ساعت پیش
ارسال 48419.8 usd 0.00256686 2 ساعت پیش
ارسال 48419.9 usd 0.00100000 2 ساعت پیش
دریافت 48549.6 usd 0.05774980 2 ساعت پیش
دریافت 48549.6 usd 0.00384987 2 ساعت پیش
دریافت 48563.3 usd 0.00492964 2 ساعت پیش
ارسال 48427.4 usd 0.03694296 2 ساعت پیش
ارسال 48427.5 usd 0.00905704 2 ساعت پیش
ارسال 48411.7 usd 0.00289106 2 ساعت پیش
ارسال 48408.4 usd 0.01000000 2 ساعت پیش
دریافت 48519.1 usd 0.05778610 2 ساعت پیش
ارسال 48402.8 usd 0.00095691 2 ساعت پیش
دریافت 48504.8 usd 0.01082051 2 ساعت پیش
ارسال 48392.2 usd 0.00205710 2 ساعت پیش
دریافت 48500.3 usd 0.00173421 2 ساعت پیش
دریافت 48498.1 usd 0.00385396 2 ساعت پیش
ارسال 48351.4 usd 0.00289841 2 ساعت پیش
دریافت 48442.5 usd 0.00434081 2 ساعت پیش
دریافت 48452.5 usd 0.02687000 2 ساعت پیش
دریافت 48490.5 usd 0.00205710 2 ساعت پیش
دریافت 48505 usd 0.01020595 2 ساعت پیش
دریافت 48516.5 usd 0.01028000 2 ساعت پیش
ارسال 48420 usd 0.00113775 2 ساعت پیش
ارسال 48423.7 usd 0.00049954 2 ساعت پیش
ارسال 48436.9 usd 0.09729000 2 ساعت پیش
ارسال 48437 usd 0.00200000 2 ساعت پیش
ارسال 48460.7 usd 0.03297000 2 ساعت پیش
ارسال 48465.2 usd 0.00040267 2 ساعت پیش
دریافت 48544 usd 0.00211766 2 ساعت پیش
ارسال 48439.7 usd 0.00920176 2 ساعت پیش
دریافت 48538.5 usd 0.00385075 2 ساعت پیش
دریافت 48499.2 usd 0.00096579 2 ساعت پیش
دریافت 48499.1 usd 0.00079600 2 ساعت پیش
ارسال 48531 usd 0.00011322 2 ساعت پیش
ارسال 48531.1 usd 0.00200000 2 ساعت پیش
دریافت 48636.9 usd 0.00259556 2 ساعت پیش
ارسال 48640 usd 0.00509244 2 ساعت پیش
ارسال 48640 usd 0.00106200 2 ساعت پیش
ارسال 48624.6 usd 0.00002555 2 ساعت پیش
ارسال 48624.7 usd 0.00200000 2 ساعت پیش
ارسال 48615.3 usd 0.02581860 2 ساعت پیش
ارسال 48615.4 usd 0.00041946 2 ساعت پیش
ارسال 48615.5 usd 0.00300000 2 ساعت پیش
ارسال 48615.1 usd 0.00628353 2 ساعت پیش
ارسال 48615.2 usd 0.00300000 2 ساعت پیش
دریافت 48721 usd 0.00191806 2 ساعت پیش
دریافت 48569.1 usd 0.00444801 2 ساعت پیش
دریافت 48569 usd 0.00115530 2 ساعت پیش
ارسال 48569.1 usd 0.00052296 2 ساعت پیش
دریافت 48712.2 usd 0.00383702 2 ساعت پیش
ارسال 48557.5 usd 0.00000826 2 ساعت پیش
ارسال 48582.5 usd 0.05000000 2 ساعت پیش
ارسال 48582.6 usd 0.03297000 2 ساعت پیش
ارسال 48582.7 usd 0.00400000 2 ساعت پیش
ارسال 48582.8 usd 0.00062174 2 ساعت پیش
ارسال 48574.3 usd 0.00113887 2 ساعت پیش
دریافت 48718 usd 0.00213411 2 ساعت پیش
دریافت 48568.9 usd 0.19347809 2 ساعت پیش
دریافت 48568.9 usd 0.00170738 2 ساعت پیش
ارسال 48559.5 usd 0.01401326 2 ساعت پیش
ارسال 48559.6 usd 0.00500000 2 ساعت پیش
ارسال 48568.10000000 usd 0.05000000 2 ساعت پیش
ارسال 48582.60000000 usd 0.03297000 2 ساعت پیش
ارسال 48603.90000000 usd 0.09729000 2 ساعت پیش
ارسال 48628.50000000 usd 0.00072674 2 ساعت پیش
دریافت 48703.80000000 usd 0.00128552 2 ساعت پیش
دریافت 48731.60000000 usd 0.00196792 2 ساعت پیش
دریافت 48716.50000000 usd 0.00049954 2 ساعت پیش
دریافت 48716.40000000 usd 0.00090800 2 ساعت پیش
دریافت 48713.90000000 usd 0.00201030 2 ساعت پیش
ارسال 48612.10000000 usd 0.00169917 2 ساعت پیش
ارسال 48612.10000000 usd 0.00157600 2 ساعت پیش
دریافت 48675.50000000 usd 0.00575998 2 ساعت پیش
ارسال 48515.80000000 usd 0.00040000 2 ساعت پیش
ارسال 48515.80000000 usd 0.00817760 2 ساعت پیش
ارسال 48501.00000000 usd 0.00226523 2 ساعت پیش
دریافت 48587.80000000 usd 0.00096155 2 ساعت پیش
دریافت 48453.90000000 usd 0.00500000 2 ساعت پیش
دریافت 48486.60000000 usd 0.00960966 2 ساعت پیش
دریافت 48445.60000000 usd 0.00053523 2 ساعت پیش
دریافت 48513.90000000 usd 0.00211898 2 ساعت پیش
دریافت 48544.80000000 usd 0.00221918 2 ساعت پیش
دریافت 48603.10000000 usd 0.00221652 2 ساعت پیش
دریافت 48584.40000000 usd 0.00673261 2 ساعت پیش
دریافت 48536.80000000 usd 0.00264129 2 ساعت پیش
دریافت 48441.10000000 usd 0.00700000 2 ساعت پیش
دریافت 48431.60000000 usd 0.01144314 2 ساعت پیش
دریافت 48431.50000000 usd 0.00900000 2 ساعت پیش
ارسال 48326.60000000 usd 0.00900092 2 ساعت پیش
ارسال 48423.70000000 usd 0.00049954 2 ساعت پیش
ارسال 48423.70000000 usd 0.00049954 2 ساعت پیش
دریافت 48481.20000000 usd 0.00040840 2 ساعت پیش
ارسال 48423.80000000 usd 0.01016169 2 ساعت پیش
ارسال 48423.80000000 usd 0.00062000 2 ساعت پیش
ارسال 48424.00000000 usd 0.00000932 2 ساعت پیش
ارسال 48460.00000000 usd 0.00113887 2 ساعت پیش
ارسال 48500.00000000 usd 0.01372300 2 ساعت پیش
ارسال 48500.00000000 usd 0.05000000 2 ساعت پیش
ارسال 48500.00000000 usd 0.00127700 2 ساعت پیش
دریافت 48532.90000000 usd 0.00244803 2 ساعت پیش
دریافت 48591.00000000 usd 0.00071186 2 ساعت پیش
ارسال 48546.50000000 usd 0.00131831 2 ساعت پیش
دریافت 48660.10000000 usd 0.00050883 2 ساعت پیش
دریافت 48679.00000000 usd 0.00191971 2 ساعت پیش
دریافت 48679.10000000 usd 0.00059614 2 ساعت پیش
ارسال 48580.20000000 usd 0.00810789 2 ساعت پیش
ارسال 48595.20000000 usd 0.00100000 2 ساعت پیش
دریافت 48674.20000000 usd 0.00139149 2 ساعت پیش
دریافت 48733.50000000 usd 0.00016169 2 ساعت پیش
دریافت 48733.40000000 usd 0.01000000 2 ساعت پیش
دریافت 48693.00000000 usd 0.00614585 2 ساعت پیش
ارسال 48556.30000000 usd 0.00141303 2 ساعت پیش
دریافت 48701.80000000 usd 0.00025153 2 ساعت پیش
ارسال 48589.20000000 usd 0.01046612 2 ساعت پیش
ارسال 48589.30000000 usd 0.00100000 2 ساعت پیش
دریافت 48683.30000000 usd 0.00116775 2 ساعت پیش
ارسال 48535.00000000 usd 0.00040000 2 ساعت پیش
دریافت 48685.30000000 usd 0.01535699 2 ساعت پیش
دریافت 48649.40000000 usd 0.00775569 3 ساعت پیش
دریافت 48649.30000000 usd 0.00160000 3 ساعت پیش
دریافت 48662.30000000 usd 0.00449629 3 ساعت پیش
دریافت 48662.20000000 usd 0.00160000 3 ساعت پیش
دریافت 48619.90000000 usd 0.00240271 3 ساعت پیش
دریافت 48627.20000000 usd 0.09801818 3 ساعت پیش
ارسال 48677.50000000 usd 0.01190256 3 ساعت پیش
ارسال 48677.50000000 usd 0.00084393 3 ساعت پیش
دریافت 48774.50000000 usd 0.00090518 3 ساعت پیش
دریافت 48784.00000000 usd 0.00383137 3 ساعت پیش
دریافت 48800.90000000 usd 0.00040573 3 ساعت پیش
دریافت 48823.80000000 usd 0.32999725 3 ساعت پیش
دریافت 48823.70000000 usd 0.08776410 3 ساعت پیش
دریافت 48823.60000000 usd 0.00160000 3 ساعت پیش
دریافت 48820.10000000 usd 0.00092712 3 ساعت پیش
دریافت 48814.00000000 usd 0.00078921 3 ساعت پیش
دریافت 48800.00000000 usd 0.00500000 3 ساعت پیش
دریافت 48796.30000000 usd 0.05000000 3 ساعت پیش
دریافت 48786.40000000 usd 0.00373581 3 ساعت پیش
دریافت 48740.00000000 usd 0.01276213 3 ساعت پیش
دریافت 48716.50000000 usd 0.00049954 3 ساعت پیش
دریافت 48664.30000000 usd 0.00113760 3 ساعت پیش
دریافت 48664.00000000 usd 0.89107834 3 ساعت پیش
دریافت 48664.00000000 usd 0.90000000 3 ساعت پیش
دریافت 48664.00000000 usd 0.05000000 3 ساعت پیش
دریافت 48664.00000000 usd 0.90000000 3 ساعت پیش
دریافت 48664.00000000 usd 0.04878812 3 ساعت پیش
دریافت 48663.90000000 usd 0.00121188 3 ساعت پیش
دریافت 48664.00000000 usd 0.00201175 3 ساعت پیش
دریافت 48649.60000000 usd 0.00065800 3 ساعت پیش
دریافت 48649.60000000 usd 0.00077300 3 ساعت پیش
دریافت 48664.00000000 usd 0.01017281 3 ساعت پیش
دریافت 48616.50000000 usd 0.00044820 3 ساعت پیش
دریافت 48663.90000000 usd 0.00403296 3 ساعت پیش
دریافت 48663.80000000 usd 0.01820511 3 ساعت پیش
دریافت 48649.60000000 usd 0.00100000 3 ساعت پیش
ارسال 48557.10000000 usd 0.06524418 3 ساعت پیش
ارسال 48557.30000000 usd 0.00100000 3 ساعت پیش
ارسال 48539.00000000 usd 0.00072936 3 ساعت پیش
ارسال 48499.40000000 usd 0.00085571 3 ساعت پیش
دریافت 48596.90000000 usd 0.01921192 3 ساعت پیش
دریافت 48597.30000000 usd 0.00384671 3 ساعت پیش
ارسال 48464.00000000 usd 0.01994234 3 ساعت پیش
ارسال 48464.10000000 usd 0.00200000 3 ساعت پیش
دریافت 48552.70000000 usd 0.00356066 3 ساعت پیش
ارسال 48414.10000000 usd 0.00125000 3 ساعت پیش
دریافت 48554.10000000 usd 0.00202104 3 ساعت پیش
ارسال 48600.50000000 usd 0.05873517 3 ساعت پیش
دریافت 48600.50000000 usd 0.05000000 3 ساعت پیش
دریافت 48620.70000000 usd 0.00961072 3 ساعت پیش
دریافت 48511.90000000 usd 0.00041123 3 ساعت پیش
دریافت 48511.90000000 usd 0.00963227 3 ساعت پیش
دریافت 48524.80000000 usd 0.05755860 3 ساعت پیش
دریافت 48474.60000000 usd 0.00096380 3 ساعت پیش
ارسال 48403.80000000 usd 0.00231707 3 ساعت پیش
دریافت 48458.70000000 usd 0.00184136 3 ساعت پیش
ارسال 48420.20000000 usd 0.00187995 3 ساعت پیش
ارسال 48403.90000000 usd 0.00141237 3 ساعت پیش
ارسال 48420.10000000 usd 0.00358763 3 ساعت پیش
دریافت 48460.10000000 usd 0.00090569 3 ساعت پیش
دریافت 48461.40000000 usd 0.00385729 3 ساعت پیش
ارسال 48420.10000000 usd 0.00041237 3 ساعت پیش
ارسال 48403.90000000 usd 0.00042432 3 ساعت پیش
ارسال 48403.70000000 usd 0.00056470 3 ساعت پیش
دریافت 48492.10000000 usd 0.01059987 3 ساعت پیش
دریافت 48569.50000000 usd 0.00041075 3 ساعت پیش
ارسال 48616.40000000 usd 0.00231707 3 ساعت پیش
دریافت 48616.40000000 usd 0.00297492 3 ساعت پیش
ارسال 48572.10000000 usd 0.00113520 3 ساعت پیش
ارسال 48531.40000000 usd 0.00040000 3 ساعت پیش
دریافت 48658.80000000 usd 0.01056355 3 ساعت پیش
دریافت 48607.80000000 usd 0.00211488 3 ساعت پیش
دریافت 48584.50000000 usd 0.01057971 3 ساعت پیش
دریافت 48562.70000000 usd 0.00096205 3 ساعت پیش
دریافت 48538.90000000 usd 0.00123303 3 ساعت پیش
دریافت 48505.20000000 usd 0.00041727 3 ساعت پیش
دریافت 48515.80000000 usd 0.00278321 3 ساعت پیش
دریافت 48517.50000000 usd 0.00204050 3 ساعت پیش
دریافت 48515.60000000 usd 0.37993351 3 ساعت پیش
ارسال 48473.70000000 usd 0.00281350 3 ساعت پیش
دریافت 48473.70000000 usd 0.01243846 3 ساعت پیش
دریافت 48473.70000000 usd 0.00385590 3 ساعت پیش
ارسال 48455.90000000 usd 0.00045450 3 ساعت پیش
دریافت 48473.70000000 usd 0.00154227 3 ساعت پیش
ارسال 48459.30000000 usd 0.25000000 3 ساعت پیش
ارسال 48541.40000000 usd 0.00150000 3 ساعت پیش
ارسال 48542.20000000 usd 0.00300000 3 ساعت پیش
ارسال 48543.30000000 usd 0.02229555 3 ساعت پیش
دریافت 48652.30000000 usd 0.00288126 3 ساعت پیش
دریافت 48664.00000000 usd 0.00153624 3 ساعت پیش
ارسال 48594.50000000 usd 0.00040000 3 ساعت پیش
دریافت 48664.00000000 usd 0.00384082 3 ساعت پیش
دریافت 48664.00000000 usd 0.00205203 3 ساعت پیش
ارسال 48644.90000000 usd 0.00208381 3 ساعت پیش
ارسال 48644.90000000 usd 0.00040000 3 ساعت پیش
دریافت 48664.00000000 usd 0.05000000 3 ساعت پیش
ارسال 48650.10000000 usd 0.00042157 3 ساعت پیش
دریافت 48664.00000000 usd 0.03051989 3 ساعت پیش
دریافت 48663.90000000 usd 0.00409954 3 ساعت پیش
ارسال 48565.50000000 usd 0.00040000 3 ساعت پیش
دریافت 48652.70000000 usd 0.00030604 3 ساعت پیش
دریافت 48568.90000000 usd 0.00051411 3 ساعت پیش
ارسال 48418.20000000 usd 0.00302296 4 ساعت پیش
ارسال 48390.10000000 usd 0.02162472 4 ساعت پیش
دریافت 48513.00000000 usd 0.02956011 4 ساعت پیش
دریافت 48504.90000000 usd 0.03816933 4 ساعت پیش
دریافت 48504.80000000 usd 0.01000000 4 ساعت پیش
دریافت 48492.80000000 usd 0.01869452 4 ساعت پیش
دریافت 48537.80000000 usd 0.00265978 4 ساعت پیش
دریافت 48550.40000000 usd 0.00577482 4 ساعت پیش
دریافت 48550.40000000 usd 0.01081391 4 ساعت پیش
دریافت 48550.30000000 usd 0.01001850 4 ساعت پیش
دریافت 48550.30000000 usd 0.00160000 4 ساعت پیش
ارسال 48380.20000000 usd 0.01649649 4 ساعت پیش
دریافت 48521.80000000 usd 0.00025905 4 ساعت پیش
ارسال 48357.00000000 usd 0.03010116 4 ساعت پیش
دریافت 48498.40000000 usd 0.00104065 4 ساعت پیش
دریافت 48499.70000000 usd 0.00096330 4 ساعت پیش
ارسال 48314.20000000 usd 0.00386705 4 ساعت پیش
دریافت 48440.80000000 usd 0.00040317 4 ساعت پیش
ارسال 48348.70000000 usd 0.00071381 4 ساعت پیش
دریافت 48486.40000000 usd 0.00385489 4 ساعت پیش
دریافت 48479.80000000 usd 0.02968762 4 ساعت پیش
ارسال 48372.80000000 usd 0.00135677 4 ساعت پیش
دریافت 48508.60000000 usd 0.00510321 4 ساعت پیش
دریافت 48514.90000000 usd 0.06953966 4 ساعت پیش
دریافت 48485.60000000 usd 0.01045690 4 ساعت پیش
دریافت 48485.10000000 usd 0.43440000 4 ساعت پیش
دریافت 48517.90000000 usd 0.01076839 4 ساعت پیش
دریافت 48476.40000000 usd 0.01542317 4 ساعت پیش
دریافت 48454.90000000 usd 0.00090558 4 ساعت پیش
دریافت 48450.70000000 usd 0.00887293 4 ساعت پیش
دریافت 48450.10000000 usd 0.05112249 4 ساعت پیش
ارسال 48313.50000000 usd 0.00185289 4 ساعت پیش
دریافت 48368.50000000 usd 0.05180975 4 ساعت پیش
دریافت 48372.70000000 usd 0.02704852 4 ساعت پیش
دریافت 48396.60000000 usd 0.00618328 4 ساعت پیش
ارسال 48315.10000000 usd 0.00062983 4 ساعت پیش
ارسال 48400.00000000 usd 0.00113760 4 ساعت پیش
ارسال 48400.10000000 usd 0.00867007 4 ساعت پیش
ارسال 48410.80000000 usd 0.00079497 4 ساعت پیش
دریافت 48513.10000000 usd 0.01921728 4 ساعت پیش
ارسال 48578.50000000 usd 0.00303000 4 ساعت پیش
ارسال 48578.50000000 usd 0.00067000 4 ساعت پیش
دریافت 48583.80000000 usd 0.00405114 4 ساعت پیش
دریافت 48558.70000000 usd 0.02865645 4 ساعت پیش
دریافت 48567.50000000 usd 0.01000627 4 ساعت پیش
دریافت 48568.30000000 usd 0.00099900 4 ساعت پیش
دریافت 48608.10000000 usd 0.02730203 4 ساعت پیش
دریافت 48593.20000000 usd 0.00407505 4 ساعت پیش
ارسال 48412.10000000 usd 0.00178019 4 ساعت پیش
دریافت 48514.80000000 usd 0.00616842 4 ساعت پیش
دریافت 48495.60000000 usd 0.00092482 4 ساعت پیش
ارسال 48374.40000000 usd 0.02022020 4 ساعت پیش
ارسال 48374.40000000 usd 0.23303000 4 ساعت پیش
ارسال 48388.80000000 usd 0.23000000 4 ساعت پیش
ارسال 48401.00000000 usd 0.00400000 4 ساعت پیش
ارسال 48401.10000000 usd 0.03297000 4 ساعت پیش
دریافت 48476.70000000 usd 0.00231327 4 ساعت پیش
دریافت 48489.10000000 usd 0.00178019 4 ساعت پیش
دریافت 48483.30000000 usd 0.00228429 4 ساعت پیش
دریافت 48469.60000000 usd 0.00434045 4 ساعت پیش
دریافت 48600.10000000 usd 0.02037218 4 ساعت پیش
دریافت 48546.70000000 usd 0.00500528 4 ساعت پیش
دریافت 48557.80000000 usd 0.00577414 4 ساعت پیش
ارسال 48521.10000000 usd 0.16603000 4 ساعت پیش
ارسال 48533.00000000 usd 0.03297000 4 ساعت پیش
ارسال 48532.80000000 usd 0.00213140 4 ساعت پیش
ارسال 48545.20000000 usd 0.00040000 4 ساعت پیش
دریافت 48660.80000000 usd 0.01287504 4 ساعت پیش
دریافت 48663.70000000 usd 0.05356107 4 ساعت پیش
ارسال 48532.40000000 usd 0.00043670 4 ساعت پیش
ارسال 48550.60000000 usd 0.00051807 4 ساعت پیش
دریافت 48663.90000000 usd 0.00000069 4 ساعت پیش
دریافت 48602.40000000 usd 0.00216410 4 ساعت پیش
دریافت 48579.40000000 usd 0.00050095 4 ساعت پیش
دریافت 48555.00000000 usd 0.00246960 4 ساعت پیش
دریافت 48554.40000000 usd 0.00155753 4 ساعت پیش
دریافت 48554.00000000 usd 0.00712000 4 ساعت پیش
دریافت 48500.00000000 usd 0.01355545 4 ساعت پیش
دریافت 48500.00000000 usd 0.08644455 4 ساعت پیش
دریافت 48500.00000000 usd 0.00110560 4 ساعت پیش
دریافت 48500.00000000 usd 0.01244985 4 ساعت پیش
دریافت 48500.00000000 usd 0.00563876 4 ساعت پیش
دریافت 48450.00000000 usd 0.00400000 4 ساعت پیش
دریافت 48500.00000000 usd 0.00190927 4 ساعت پیش
دریافت 48450.00000000 usd 0.00050000 4 ساعت پیش
ارسال 48314.00000000 usd 0.00078107 4 ساعت پیش
ارسال 48300.00000000 usd 0.00040000 4 ساعت پیش
دریافت 48425.20000000 usd 0.00231573 4 ساعت پیش
ارسال 48343.20000000 usd 0.00181259 4 ساعت پیش
دریافت 48452.70000000 usd 0.01029354 4 ساعت پیش
دریافت 48378.10000000 usd 0.00118069 4 ساعت پیش
ارسال 48327.10000000 usd 0.01000000 4 ساعت پیش
ارسال 48363.30000000 usd 0.16703000 4 ساعت پیش
ارسال 48383.10000000 usd 0.03297000 4 ساعت پیش
دریافت 48447.90000000 usd 0.00462950 4 ساعت پیش
دریافت 48460.40000000 usd 0.00279630 4 ساعت پیش
ارسال 48382.90000000 usd 0.02421300 4 ساعت پیش
ارسال 48396.40000000 usd 0.03297000 4 ساعت پیش
ارسال 48396.40000000 usd 0.00040000 4 ساعت پیش
دریافت 48499.80000000 usd 0.00963467 4 ساعت پیش
دریافت 48478.10000000 usd 0.00192767 4 ساعت پیش
دریافت 48300.20000000 usd 0.00408119 4 ساعت پیش
دریافت 48300.00000000 usd 0.00111100 4 ساعت پیش
دریافت 48276.70000000 usd 0.00322060 5 ساعت پیش
دریافت 48299.40000000 usd 0.00614976 5 ساعت پیش
ارسال 48233.20000000 usd 0.00162010 5 ساعت پیش
دریافت 48299.80000000 usd 0.00278613 5 ساعت پیش
دریافت 48299.80000000 usd 0.02598085 5 ساعت پیش
دریافت 48299.90000000 usd 0.00081404 5 ساعت پیش
ارسال 48156.20000000 usd 0.01000000 5 ساعت پیش
ارسال 48200.00000000 usd 0.10000000 5 ساعت پیش
دریافت 48256.70000000 usd 0.00026276 5 ساعت پیش
ارسال 48204.90000000 usd 0.00050000 5 ساعت پیش
دریافت 48245.20000000 usd 0.00503656 5 ساعت پیش
ارسال 48200.10000000 usd 0.00567765 5 ساعت پیش
ارسال 48208.90000000 usd 0.03297000 5 ساعت پیش
ارسال 48210.00000000 usd 0.00497677 5 ساعت پیش
ارسال 48231.40000000 usd 0.00500000 5 ساعت پیش
ارسال 48252.20000000 usd 0.00138167 5 ساعت پیش
دریافت 48300.00000000 usd 0.00773975 5 ساعت پیش
دریافت 48300.00000000 usd 0.01876894 5 ساعت پیش
ارسال 48239.20000000 usd 0.00208631 5 ساعت پیش
دریافت 48300.00000000 usd 0.00039958 5 ساعت پیش
دریافت 48299.60000000 usd 0.00223045 5 ساعت پیش
ارسال 48265.50000000 usd 0.00040800 5 ساعت پیش
دریافت 48300.00000000 usd 0.00897884 5 ساعت پیش
ارسال 48300.00000000 usd 0.00400000 5 ساعت پیش
ارسال 48345.60000000 usd 0.01250000 5 ساعت پیش
ارسال 48335.40000000 usd 0.00100000 5 ساعت پیش
دریافت 48464.50000000 usd 0.00567260 5 ساعت پیش
دریافت 48442.60000000 usd 0.00050236 5 ساعت پیش
دریافت 48442.40000000 usd 0.00607711 5 ساعت پیش
دریافت 48442.40000000 usd 0.00733118 5 ساعت پیش
دریافت 48442.10000000 usd 0.00289376 5 ساعت پیش
دریافت 48442.10000000 usd 0.01929251 5 ساعت پیش
دریافت 48436.80000000 usd 0.01061217 5 ساعت پیش
دریافت 48388.40000000 usd 0.00115874 5 ساعت پیش
دریافت 48334.80000000 usd 0.01875543 5 ساعت پیش
ارسال 48208.10000000 usd 0.00134019 5 ساعت پیش
دریافت 48322.70000000 usd 0.00199781 5 ساعت پیش
دریافت 48327.60000000 usd 0.00966900 5 ساعت پیش
دریافت 48334.00000000 usd 0.00386705 5 ساعت پیش
دریافت 48438.10000000 usd 0.00482347 5 ساعت پیش
ارسال 48238.50000000 usd 0.00118163 5 ساعت پیش
دریافت 48250.00000000 usd 0.00119923 5 ساعت پیش
دریافت 48299.80000000 usd 0.20000000 5 ساعت پیش
دریافت 48299.80000000 usd 0.01000000 5 ساعت پیش
دریافت 48299.80000000 usd 0.00193479 5 ساعت پیش
دریافت 48424.10000000 usd 0.00214686 5 ساعت پیش
دریافت 48262.80000000 usd 0.02564231 5 ساعت پیش
دریافت 48262.60000000 usd 0.00620045 5 ساعت پیش
دریافت 48262.80000000 usd 0.03000000 5 ساعت پیش
ارسال 48104.50000000 usd 0.00203737 5 ساعت پیش
دریافت 48246.70000000 usd 0.00581158 5 ساعت پیش
دریافت 48205.20000000 usd 0.00205392 5 ساعت پیش
ارسال 48061.00000000 usd 0.65204000 5 ساعت پیش
ارسال 48072.20000000 usd 0.30000000 5 ساعت پیش
ارسال 48072.40000000 usd 0.03297000 5 ساعت پیش
ارسال 48056.60000000 usd 0.01004036 5 ساعت پیش
دریافت 48117.20000000 usd 0.00073736 5 ساعت پیش
دریافت 48096.60000000 usd 0.00061074 5 ساعت پیش
ارسال 48129.10000000 usd 0.29869651 5 ساعت پیش
دریافت 48184.30000000 usd 0.00387906 5 ساعت پیش
ارسال 48129.30000000 usd 0.00490001 5 ساعت پیش
ارسال 48129.20000000 usd 0.00136164 5 ساعت پیش
ارسال 48151.40000000 usd 0.00050236 5 ساعت پیش
دریافت 48262.80000000 usd 0.00220770 5 ساعت پیش
دریافت 48261.30000000 usd 0.00081317 5 ساعت پیش
دریافت 48254.40000000 usd 0.00968367 5 ساعت پیش
دریافت 48262.60000000 usd 0.00459133 5 ساعت پیش
دریافت 48262.60000000 usd 0.00203325 5 ساعت پیش
دریافت 48262.60000000 usd 0.00232353 5 ساعت پیش
ارسال 48213.90000000 usd 0.01000000 5 ساعت پیش
ارسال 48231.40000000 usd 0.01000000 5 ساعت پیش
دریافت 48262.60000000 usd 0.11768823 5 ساعت پیش
دریافت 48262.60000000 usd 0.00358766 5 ساعت پیش
دریافت 48262.60000000 usd 0.02066817 5 ساعت پیش
ارسال 48253.20000000 usd 0.00093565 5 ساعت پیش
دریافت 48262.60000000 usd 0.03297000 5 ساعت پیش
دریافت 48262.60000000 usd 0.03297000 5 ساعت پیش
ارسال 48262.80000000 usd 0.03297000 5 ساعت پیش
دریافت 48402.60000000 usd 0.01004036 5 ساعت پیش
ارسال 48267.60000000 usd 0.00408864 5 ساعت پیش
دریافت 48374.00000000 usd 0.00386385 5 ساعت پیش
دریافت 48377.30000000 usd 0.00579445 5 ساعت پیش
ارسال 48352.50000000 usd 0.55778000 5 ساعت پیش
ارسال 48353.10000000 usd 0.28442446 5 ساعت پیش
ارسال 48353.10000000 usd 0.30286341 5 ساعت پیش
ارسال 48353.20000000 usd 0.01279424 5 ساعت پیش
ارسال 48353.20000000 usd 0.58434235 5 ساعت پیش
ارسال 48353.20000000 usd 0.01565765 5 ساعت پیش
دریافت 48377.30000000 usd 0.00386358 5 ساعت پیش
دریافت 48366.70000000 usd 0.00347801 5 ساعت پیش
دریافت 48370.30000000 usd 0.00040954 5 ساعت پیش
دریافت 48372.50000000 usd 0.00093565 5 ساعت پیش
ارسال 48353.10000000 usd 0.03000000 5 ساعت پیش
دریافت 48427.20000000 usd 0.00231564 5 ساعت پیش
ارسال 48353.10000000 usd 0.01958213 5 ساعت پیش
دریافت 48385.00000000 usd 0.00636932 5 ساعت پیش
ارسال 48353.10000000 usd 0.03000000 5 ساعت پیش
ارسال 48353.20000000 usd 0.02919280 5 ساعت پیش
دریافت 48414.10000000 usd 0.00193022 5 ساعت پیش
ارسال 48475.20000000 usd 0.00100000 5 ساعت پیش
دریافت 48462.60000000 usd 0.01000000 5 ساعت پیش
ارسال 48372.10000000 usd 0.01315918 5 ساعت پیش
ارسال 48371.80000000 usd 0.00040000 5 ساعت پیش
دریافت 48500.00000000 usd 0.00000212 5 ساعت پیش
دریافت 48442.60000000 usd 0.00050236 5 ساعت پیش
دریافت 48437.30000000 usd 0.00093445 5 ساعت پیش
دریافت 48400.00000000 usd 0.00051983 5 ساعت پیش
دریافت 48396.60000000 usd 0.00114124 5 ساعت پیش
دریافت 48358.90000000 usd 0.01282479 5 ساعت پیش
دریافت 48350.00000000 usd 0.02992850 5 ساعت پیش
ارسال 48349.80000000 usd 0.02176486 5 ساعت پیش
ارسال 48256.60000000 usd 0.00040000 5 ساعت پیش
دریافت 48350.00000000 usd 0.00096628 5 ساعت پیش
دریافت 48350.00000000 usd 0.00445522 5 ساعت پیش
دریافت 48338.80000000 usd 0.00077553 5 ساعت پیش
دریافت 48306.10000000 usd 0.00050378 5 ساعت پیش
دریافت 48200.00000000 usd 0.01237967 5 ساعت پیش
ارسال 48189.90000000 usd 0.00084290 5 ساعت پیش
دریافت 48200.00000000 usd 0.03762033 5 ساعت پیش
دریافت 48200.00000000 usd 0.00115873 5 ساعت پیش
ارسال 48157.10000000 usd 0.00061893 6 ساعت پیش
ارسال 48156.30000000 usd 0.00057045 6 ساعت پیش
دریافت 48200.00000000 usd 0.00022614 6 ساعت پیش
دریافت 48200.00000000 usd 0.00290829 6 ساعت پیش
ارسال 48157.90000000 usd 0.05000000 6 ساعت پیش
دریافت 48200.00000000 usd 0.01473755 6 ساعت پیش
دریافت 48200.00000000 usd 0.00096929 6 ساعت پیش
دریافت 48170.00000000 usd 0.00050520 6 ساعت پیش
دریافت 48129.10000000 usd 0.01130349 6 ساعت پیش
دریافت 47811.20000000 usd 0.01368298 6 ساعت پیش
ارسال 47749.10000000 usd 0.05000000 6 ساعت پیش
ارسال 47754.70000000 usd 0.05000000 6 ساعت پیش
دریافت 47840.30000000 usd 0.01269787 6 ساعت پیش
ارسال 47791.90000000 usd 0.00810000 6 ساعت پیش
دریافت 47913.30000000 usd 0.00721699 6 ساعت پیش
دریافت 47865.20000000 usd 0.02164756 6 ساعت پیش
ارسال 47873.00000000 usd 0.00916600 6 ساعت پیش
دریافت 47881.10000000 usd 0.00390362 6 ساعت پیش
دریافت 47869.20000000 usd 0.00097599 6 ساعت پیش
ارسال 47702.60000000 usd 0.00206976 6 ساعت پیش
دریافت 47837.70000000 usd 0.00390716 6 ساعت پیش
ارسال 47722.40000000 usd 0.00079325 6 ساعت پیش
دریافت 47932.00000000 usd 0.00584932 6 ساعت پیش
دریافت 47925.90000000 usd 0.01891545 6 ساعت پیش
دریافت 47916.30000000 usd 0.00041342 6 ساعت پیش
ارسال 47792.60000000 usd 0.00093303 6 ساعت پیش
دریافت 47916.70000000 usd 0.00852556 6 ساعت پیش
دریافت 47938.60000000 usd 0.00066021 6 ساعت پیش
دریافت 47940.60000000 usd 0.00974706 6 ساعت پیش
دریافت 47890.80000000 usd 0.00520000 6 ساعت پیش
ارسال 47770.90000000 usd 0.00040000 6 ساعت پیش
دریافت 47906.80000000 usd 0.00150166 6 ساعت پیش
دریافت 47899.10000000 usd 0.00050806 6 ساعت پیش
دریافت 47859.00000000 usd 0.00405482 6 ساعت پیش
ارسال 47750.20000000 usd 0.01000000 6 ساعت پیش
دریافت 47852.90000000 usd 0.00066704 6 ساعت پیش
دریافت 47813.00000000 usd 0.02338236 6 ساعت پیش
ارسال 47576.60000000 usd 0.00123706 6 ساعت پیش
ارسال 47577.50000000 usd 0.00700000 6 ساعت پیش
دریافت 47728.60000000 usd 0.00137066 6 ساعت پیش
ارسال 47565.60000000 usd 0.00740792 6 ساعت پیش
ارسال 47611.20000000 usd 0.00050806 6 ساعت پیش
ارسال 47640.40000000 usd 0.00208402 6 ساعت پیش
دریافت 47726.70000000 usd 0.00103715 6 ساعت پیش
ارسال 47730.50000000 usd 0.01255872 6 ساعت پیش
ارسال 47653.00000000 usd 0.00859174 6 ساعت پیش
ارسال 47720.60000000 usd 0.00097721 6 ساعت پیش
ارسال 47724.50000000 usd 0.00043105 6 ساعت پیش
دریافت 47825.90000000 usd 0.05771642 6 ساعت پیش
دریافت 47825.80000000 usd 0.00253299 6 ساعت پیش
دریافت 47825.80000000 usd 0.00762621 6 ساعت پیش
ارسال 47720.60000000 usd 0.00092752 6 ساعت پیش
ارسال 47745.70000000 usd 0.00050663 6 ساعت پیش
ارسال 47824.90000000 usd 0.00007328 6 ساعت پیش
ارسال 47824.90000000 usd 0.00040000 6 ساعت پیش
دریافت 47863.30000000 usd 0.00020830 6 ساعت پیش
ارسال 47824.80000000 usd 0.00040000 6 ساعت پیش
دریافت 47924.20000000 usd 0.00107252 6 ساعت پیش
دریافت 47883.50000000 usd 0.01659005 6 ساعت پیش
دریافت 47896.80000000 usd 0.20819567 6 ساعت پیش
دریافت 47902.90000000 usd 0.00773763 6 ساعت پیش
ارسال 47818.70000000 usd 0.00086026 7 ساعت پیش
دریافت 47925.50000000 usd 0.00390001 7 ساعت پیش
دریافت 47933.70000000 usd 0.00233948 7 ساعت پیش
دریافت 47953.50000000 usd 0.00419135 7 ساعت پیش
دریافت 47953.50000000 usd 0.00041310 7 ساعت پیش
دریافت 47945.70000000 usd 0.00048784 7 ساعت پیش
دریافت 47945.70000000 usd 0.00049668 7 ساعت پیش
دریافت 47945.70000000 usd 0.03459893 7 ساعت پیش
دریافت 47945.70000000 usd 0.00049671 7 ساعت پیش
دریافت 47912.70000000 usd 0.00091666 7 ساعت پیش
دریافت 47940.10000000 usd 0.00721295 7 ساعت پیش
ارسال 47773.80000000 usd 0.00040000 7 ساعت پیش
دریافت 47958.00000000 usd 0.00571979 7 ساعت پیش
دریافت 47986.90000000 usd 0.00058265 7 ساعت پیش
دریافت 47986.80000000 usd 0.00160000 7 ساعت پیش
دریافت 47979.50000000 usd 0.00194770 7 ساعت پیش
دریافت 47957.40000000 usd 0.00051983 7 ساعت پیش
دریافت 47953.50000000 usd 0.01285706 7 ساعت پیش
ارسال 47863.50000000 usd 0.00045299 7 ساعت پیش
ارسال 47863.50000000 usd 0.00040000 7 ساعت پیش
ارسال 47975.00000000 usd 0.20120862 7 ساعت پیش
ارسال 47975.00000000 usd 0.01000000 7 ساعت پیش
ارسال 47975.00000000 usd 0.01693432 7 ساعت پیش
دریافت 48028.50000000 usd 0.00330928 7 ساعت پیش
دریافت 48044.00000000 usd 0.01706206 7 ساعت پیش
دریافت 48043.90000000 usd 0.00160000 7 ساعت پیش
دریافت 48034.40000000 usd 0.00050663 7 ساعت پیش
دریافت 48034.40000000 usd 0.00050663 7 ساعت پیش
دریافت 48002.40000000 usd 0.01288195 7 ساعت پیش
دریافت 48000.00000000 usd 0.00052495 7 ساعت پیش
دریافت 47993.90000000 usd 0.00142497 7 ساعت پیش
دریافت 47993.80000000 usd 0.00160000 7 ساعت پیش
دریافت 47900.00000000 usd 0.00477386 7 ساعت پیش
دریافت 47900.00000000 usd 0.01522614 7 ساعت پیش
دریافت 47899.10000000 usd 0.00050806 7 ساعت پیش
دریافت 47899.10000000 usd 0.00050806 7 ساعت پیش
دریافت 47850.00000000 usd 0.00375774 7 ساعت پیش
دریافت 47850.00000000 usd 0.00208547 7 ساعت پیش
دریافت 47850.00000000 usd 0.00041400 7 ساعت پیش
دریافت 47850.00000000 usd 0.00740292 7 ساعت پیش
دریافت 47800.00000000 usd 0.00093677 7 ساعت پیش
دریافت 47764.20000000 usd 0.11129050 7 ساعت پیش
دریافت 47764.20000000 usd 0.00050950 7 ساعت پیش
دریافت 47746.90000000 usd 0.00097849 7 ساعت پیش
دریافت 47740.00000000 usd 0.00978801 7 ساعت پیش
دریافت 47655.60000000 usd 0.00980535 7 ساعت پیش
دریافت 47707.80000000 usd 0.00244865 7 ساعت پیش
دریافت 47715.50000000 usd 0.00114197 7 ساعت پیش
دریافت 47680.60000000 usd 0.00094928 7 ساعت پیش
دریافت 47680.40000000 usd 0.00350835 7 ساعت پیش
دریافت 47640.40000000 usd 0.00063580 7 ساعت پیش
دریافت 47640.30000000 usd 0.00160000 7 ساعت پیش
دریافت 47629.70000000 usd 0.00051094 7 ساعت پیش
دریافت 47629.50000000 usd 0.00775485 7 ساعت پیش
دریافت 47618.80000000 usd 0.00160000 7 ساعت پیش
دریافت 47495.60000000 usd 0.00051238 7 ساعت پیش
دریافت 47480.00000000 usd 0.00626163 7 ساعت پیش
ارسال 47314.00000000 usd 0.00055380 7 ساعت پیش
دریافت 47457.60000000 usd 0.00380065 7 ساعت پیش
ارسال 47277.20000000 usd 0.00714581 7 ساعت پیش
دریافت 47319.80000000 usd 0.02015360 7 ساعت پیش
دریافت 47319.80000000 usd 0.02075513 7 ساعت پیش
ارسال 47131.80000000 usd 0.00211480 7 ساعت پیش
دریافت 47291.30000000 usd 0.02195081 7 ساعت پیش
دریافت 47271.50000000 usd 0.02059136 7 ساعت پیش
ارسال 47128.40000000 usd 0.10000000 7 ساعت پیش
دریافت 47265.50000000 usd 0.02053533 7 ساعت پیش
ارسال 47127.70000000 usd 0.06230072 7 ساعت پیش
ارسال 47130.60000000 usd 0.00500000 7 ساعت پیش
ارسال 47137.30000000 usd 0.03175000 7 ساعت پیش
ارسال 47176.70000000 usd 0.00094928 7 ساعت پیش
ارسال 47180.10000000 usd 0.02643245 7 ساعت پیش
ارسال 47180.20000000 usd 0.06030000 7 ساعت پیش
ارسال 47210.10000000 usd 0.00051238 7 ساعت پیش
ارسال 47300.00000000 usd 0.00100000 7 ساعت پیش
ارسال 47300.00000000 usd 0.01175517 7 ساعت پیش
ارسال 47343.40000000 usd 0.00051094 7 ساعت پیش
ارسال 47346.10000000 usd 0.00044389 7 ساعت پیش
دریافت 47376.00000000 usd 0.00735949 7 ساعت پیش
ارسال 47346.70000000 usd 0.01000000 7 ساعت پیش
دریافت 47480.00000000 usd 0.00061899 7 ساعت پیش
ارسال 47477.10000000 usd 0.00050950 7 ساعت پیش
ارسال 47478.30000000 usd 0.00047386 7 ساعت پیش
دریافت 47479.80000000 usd 0.01869953 7 ساعت پیش
دریافت 47480.00000000 usd 0.00210614 7 ساعت پیش
دریافت 47559.50000000 usd 0.01820183 7 ساعت پیش
ارسال 47477.40000000 usd 0.00033857 7 ساعت پیش
ارسال 47548.20000000 usd 0.00053767 7 ساعت پیش
دریافت 47609.50000000 usd 0.00083000 7 ساعت پیش
دریافت 47620.00000000 usd 0.00073309 7 ساعت پیش
دریافت 47623.70000000 usd 0.00093209 7 ساعت پیش
ارسال 47546.90000000 usd 0.02000000 7 ساعت پیش
دریافت 47654.50000000 usd 0.00210000 7 ساعت پیش
ارسال 47546.10000000 usd 0.00384050 7 ساعت پیش
ارسال 47535.70000000 usd 0.00195623 7 ساعت پیش
ارسال 47534.50000000 usd 0.00001166 7 ساعت پیش
ارسال 47677.10000000 usd 0.00058834 7 ساعت پیش
دریافت 47703.40000000 usd 0.00685695 7 ساعت پیش
دریافت 47734.10000000 usd 0.01555638 7 ساعت پیش
ارسال 47675.50000000 usd 0.02000000 7 ساعت پیش
ارسال 47675.50000000 usd 0.00043798 7 ساعت پیش
دریافت 47733.60000000 usd 0.01534935 7 ساعت پیش
ارسال 47675.30000000 usd 0.01000000 7 ساعت پیش
دریافت 47734.10000000 usd 0.01664198 7 ساعت پیش
ارسال 47659.80000000 usd 0.02358023 7 ساعت پیش
دریافت 47746.50000000 usd 0.00156576 7 ساعت پیش
ارسال 47644.30000000 usd 0.00100772 7 ساعت پیش
ارسال 47746.40000000 usd 0.04177699 7 ساعت پیش
ارسال 47758.80000000 usd 0.00067013 7 ساعت پیش
دریافت 47780.40000000 usd 0.00217599 7 ساعت پیش
ارسال 47759.10000000 usd 0.00164155 7 ساعت پیش
دریافت 47847.70000000 usd 0.01855575 7 ساعت پیش
دریافت 47850.00000000 usd 0.00669000 7 ساعت پیش
دریافت 47750.90000000 usd 0.00209053 7 ساعت پیش
ارسال 47704.60000000 usd 0.03746479 7 ساعت پیش
ارسال 47704.80000000 usd 0.00082786 7 ساعت پیش
دریافت 47782.40000000 usd 0.01858110 7 ساعت پیش
ارسال 47687.70000000 usd 0.00237154 7 ساعت پیش
ارسال 47687.30000000 usd 0.00236789 7 ساعت پیش
ارسال 47686.70000000 usd 0.00700264 7 ساعت پیش
دریافت 47750.00000000 usd 0.00088146 7 ساعت پیش
دریافت 47750.00000000 usd 0.00978596 7 ساعت پیش
دریافت 47724.90000000 usd 0.20745983 7 ساعت پیش
دریافت 47764.30000000 usd 0.06071280 7 ساعت پیش
دریافت 47791.00000000 usd 0.01462000 7 ساعت پیش
دریافت 47788.10000000 usd 0.00322025 7 ساعت پیش
دریافت 47764.20000000 usd 0.00050950 7 ساعت پیش
دریافت 47737.40000000 usd 0.00665641 7 ساعت پیش
دریافت 47670.00000000 usd 0.00270023 7 ساعت پیش
ارسال 47593.50000000 usd 0.06492560 7 ساعت پیش
دریافت 47669.90000000 usd 0.00216410 7 ساعت پیش
دریافت 47630.60000000 usd 0.00215764 7 ساعت پیش
دریافت 47682.10000000 usd 0.00343000 7 ساعت پیش
ارسال 47580.10000000 usd 0.00055532 7 ساعت پیش
ارسال 47575.50000000 usd 0.06200720 7 ساعت پیش
ارسال 47590.00000000 usd 0.00171184 7 ساعت پیش
ارسال 47621.40000000 usd 0.01291436 7 ساعت پیش
ارسال 47622.70000000 usd 0.00102956 7 ساعت پیش
دریافت 47704.00000000 usd 0.00587728 8 ساعت پیش
دریافت 47691.30000000 usd 0.00103855 8 ساعت پیش
دریافت 47640.50000000 usd 0.00588511 8 ساعت پیش
ارسال 47537.50000000 usd 0.00292764 8 ساعت پیش
دریافت 47649.50000000 usd 0.00140400 8 ساعت پیش
ارسال 47532.90000000 usd 0.00092970 8 ساعت پیش
دریافت 47647.30000000 usd 0.00196128 8 ساعت پیش
دریافت 47648.10000000 usd 0.02300000 8 ساعت پیش
دریافت 47649.00000000 usd 0.00353039 8 ساعت پیش
دریافت 47666.00000000 usd 0.00429740 8 ساعت پیش
دریافت 47662.10000000 usd 0.05120617 8 ساعت پیش
دریافت 47653.20000000 usd 0.03175000 8 ساعت پیش
دریافت 47663.60000000 usd 0.00209279 8 ساعت پیش
ارسال 47435.70000000 usd 0.00379025 8 ساعت پیش
ارسال 47477.10000000 usd 0.00050950 8 ساعت پیش
ارسال 47500.00000000 usd 0.00500000 8 ساعت پیش
ارسال 47507.20000000 usd 0.00070025 8 ساعت پیش
دریافت 47597.10000000 usd 0.00714581 8 ساعت پیش
ارسال 47562.10000000 usd 0.00081600 8 ساعت پیش
دریافت 47609.80000000 usd 0.00041588 8 ساعت پیش
دریافت 47604.20000000 usd 0.00420104 8 ساعت پیش
دریافت 47625.50000000 usd 0.00226202 8 ساعت پیش
ارسال 47649.10000000 usd 0.00094081 8 ساعت پیش
دریافت 47654.50000000 usd 0.00882518 8 ساعت پیش
ارسال 47620.60000000 usd 0.00181535 8 ساعت پیش
دریافت 47694.20000000 usd 0.00587849 8 ساعت پیش
دریافت 47651.50000000 usd 0.01882836 8 ساعت پیش
دریافت 47622.60000000 usd 0.00686858 8 ساعت پیش
دریافت 47622.60000000 usd 0.02160000 8 ساعت پیش
دریافت 47632.40000000 usd 0.05004891 8 ساعت پیش
دریافت 47654.90000000 usd 0.00196097 8 ساعت پیش
ارسال 47562.90000000 usd 0.01167903 8 ساعت پیش
دریافت 47656.90000000 usd 0.01026881 8 ساعت پیش
دریافت 47646.50000000 usd 0.01050920 8 ساعت پیش
ارسال 47551.10000000 usd 0.00316466 8 ساعت پیش
دریافت 47662.80000000 usd 0.01232638 8 ساعت پیش
دریافت 47663.70000000 usd 0.00224363 8 ساعت پیش
ارسال 47533.00000000 usd 0.00546764 8 ساعت پیش
ارسال 47533.10000000 usd 0.00830649 8 ساعت پیش
ارسال 47533.10000000 usd 0.00100000 8 ساعت پیش
ارسال 47528.00000000 usd 0.00649938 8 ساعت پیش
ارسال 47628.20000000 usd 0.00079894 8 ساعت پیش
دریافت 47671.80000000 usd 0.00650558 8 ساعت پیش
دریافت 47687.80000000 usd 0.06228637 8 ساعت پیش
ارسال 47595.80000000 usd 0.00103995 8 ساعت پیش
ارسال 47570.30000000 usd 0.00061102 8 ساعت پیش
دریافت 47677.80000000 usd 0.00033139 8 ساعت پیش
دریافت 47706.50000000 usd 0.00061102 8 ساعت پیش
ارسال 47629.20000000 usd 0.00051848 8 ساعت پیش
دریافت 47765.90000000 usd 0.00104405 8 ساعت پیش
دریافت 47725.20000000 usd 0.00041508 8 ساعت پیش
دریافت 47735.60000000 usd 0.00051848 8 ساعت پیش
ارسال 47611.10000000 usd 0.00006465 8 ساعت پیش
ارسال 47689.70000000 usd 0.00103535 8 ساعت پیش
دریافت 47748.60000000 usd 0.01175825 8 ساعت پیش
دریافت 47764.40000000 usd 0.00208837 8 ساعت پیش
ارسال 47682.60000000 usd 0.00500000 8 ساعت پیش
ارسال 47681.90000000 usd 0.00173345 8 ساعت پیش
ارسال 47681.90000000 usd 0.00068580 8 ساعت پیش
دریافت 47762.00000000 usd 0.00414597 8 ساعت پیش
دریافت 47700.00000000 usd 0.00500000 8 ساعت پیش
دریافت 47789.10000000 usd 0.00056644 8 ساعت پیش
دریافت 47764.20000000 usd 0.00050950 8 ساعت پیش
دریافت 47758.30000000 usd 0.00180659 8 ساعت پیش
ارسال 47632.30000000 usd 0.00380787 8 ساعت پیش
دریافت 47714.90000000 usd 0.00209054 8 ساعت پیش
ارسال 47626.80000000 usd 0.00315654 8 ساعت پیش
دریافت 47670.40000000 usd 0.01628327 8 ساعت پیش
ارسال 47626.40000000 usd 0.00044298 8 ساعت پیش
دریافت 47678.70000000 usd 0.00169027 8 ساعت پیش
دریافت 47735.70000000 usd 0.00062238 8 ساعت پیش
دریافت 47713.50000000 usd 0.01881542 8 ساعت پیش
دریافت 47714.50000000 usd 0.01037504 8 ساعت پیش
دریافت 47696.30000000 usd 0.00783771 8 ساعت پیش
ارسال 47471.60000000 usd 0.00275569 8 ساعت پیش
ارسال 47468.70000000 usd 0.00156300 8 ساعت پیش
دریافت 47585.30000000 usd 0.00598966 8 ساعت پیش
دریافت 47585.20000000 usd 0.01365030 8 ساعت پیش
ارسال 47458.70000000 usd 0.00191127 8 ساعت پیش
ارسال 47550.00000000 usd 0.15909523 8 ساعت پیش
ارسال 47550.00000000 usd 0.90000000 8 ساعت پیش
ارسال 47550.00000000 usd 0.90000000 8 ساعت پیش
ارسال 47550.00000000 usd 0.90000000 8 ساعت پیش
ارسال 47550.00000000 usd 0.00090477 8 ساعت پیش
ارسال 47550.00000000 usd 0.03000000 8 ساعت پیش
دریافت 47562.80000000 usd 0.02358023 8 ساعت پیش
دریافت 47590.60000000 usd 0.01151151 8 ساعت پیش
ارسال 47500.20000000 usd 0.00119600 8 ساعت پیش
دریافت 47585.60000000 usd 0.00196382 8 ساعت پیش
دریافت 47579.40000000 usd 0.00074927 8 ساعت پیش
دریافت 47578.70000000 usd 0.00733405 8 ساعت پیش
دریافت 47653.40000000 usd 0.01130349 8 ساعت پیش
ارسال 47504.30000000 usd 0.00119280 8 ساعت پیش
دریافت 47480.20000000 usd 0.00119280 8 ساعت پیش
دریافت 47479.90000000 usd 0.01743432 8 ساعت پیش
دریافت 47479.90000000 usd 0.00275569 8 ساعت پیش
دریافت 47453.10000000 usd 0.00222704 8 ساعت پیش
دریافت 47498.30000000 usd 0.01055468 8 ساعت پیش
ارسال 47429.50000000 usd 0.00500000 8 ساعت پیش
ارسال 47428.80000000 usd 0.00135154 8 ساعت پیش
ارسال 47470.70000000 usd 0.00280319 8 ساعت پیش
ارسال 47470.70000000 usd 0.01045850 8 ساعت پیش
دریافت 47550.00000000 usd 0.00332723 9 ساعت پیش
دریافت 47526.50000000 usd 0.00835723 9 ساعت پیش
دریافت 47540.60000000 usd 0.03931692 9 ساعت پیش
ارسال 47457.20000000 usd 0.00136228 9 ساعت پیش
ارسال 47457.30000000 usd 0.01052293 9 ساعت پیش
ارسال 47500.00000000 usd 0.00143361 9 ساعت پیش
دریافت 47520.80000000 usd 0.00052082 9 ساعت پیش
دریافت 47511.40000000 usd 0.00216369 9 ساعت پیش
ارسال 47500.00000000 usd 0.00422234 9 ساعت پیش
دریافت 47545.90000000 usd 0.00319081 9 ساعت پیش
ارسال 47500.00000000 usd 0.00434405 9 ساعت پیش
دریافت 47573.00000000 usd 0.00178203 9 ساعت پیش
دریافت 47576.30000000 usd 0.00041617 9 ساعت پیش
دریافت 47585.00000000 usd 0.00106987 9 ساعت پیش
دریافت 47581.70000000 usd 0.00074356 9 ساعت پیش
ارسال 47591.50000000 usd 0.25696639 9 ساعت پیش
دریافت 47592.30000000 usd 0.00206335 9 ساعت پیش
دریافت 47573.00000000 usd 0.00284846 9 ساعت پیش
دریافت 47690.90000000 usd 0.00041517 9 ساعت پیش
دریافت 47663.90000000 usd 0.01960750 9 ساعت پیش
دریافت 47692.40000000 usd 0.02145436 9 ساعت پیش
دریافت 47706.30000000 usd 0.00013978 9 ساعت پیش
دریافت 47680.60000000 usd 0.00094928 9 ساعت پیش
دریافت 47629.70000000 usd 0.00051094 9 ساعت پیش
ارسال 47478.80000000 usd 0.01778557 9 ساعت پیش
دریافت 47622.30000000 usd 0.00090335 9 ساعت پیش
دریافت 47622.00000000 usd 0.05197681 9 ساعت پیش
ارسال 47443.10000000 usd 0.00077699 9 ساعت پیش
ارسال 47433.00000000 usd 0.00479114 9 ساعت پیش
دریافت 47529.70000000 usd 0.00062487 9 ساعت پیش
ارسال 47390.80000000 usd 0.00203910 9 ساعت پیش
دریافت 47476.90000000 usd 0.00146007 9 ساعت پیش
دریافت 47476.90000000 usd 0.00148845 9 ساعت پیش
دریافت 47476.90000000 usd 0.01771640 9 ساعت پیش
دریافت 47356.80000000 usd 0.00078235 9 ساعت پیش
ارسال 47310.30000000 usd 0.00056226 9 ساعت پیش
ارسال 47306.60000000 usd 0.00075300 9 ساعت پیش
دریافت 47503.70000000 usd 0.00524948 9 ساعت پیش
دریافت 47465.40000000 usd 0.00348169 9 ساعت پیش
ارسال 47500.00000000 usd 0.01000000 9 ساعت پیش
دریافت 47541.30000000 usd 0.00369490 9 ساعت پیش
دریافت 47495.60000000 usd 0.00051238 9 ساعت پیش
دریافت 47490.20000000 usd 0.00052495 9 ساعت پیش
ارسال 47448.60000000 usd 0.01200000 9 ساعت پیش
ارسال 47306.60000000 usd 0.00988372 9 ساعت پیش
دریافت 47448.60000000 usd 0.00787863 9 ساعت پیش
دریافت 47430.70000000 usd 0.00233730 9 ساعت پیش
دریافت 47431.10000000 usd 0.02758548 9 ساعت پیش
ارسال 47307.60000000 usd 0.00177326 9 ساعت پیش
دریافت 47422.60000000 usd 0.00910789 9 ساعت پیش
ارسال 47300.80000000 usd 0.01000000 9 ساعت پیش
دریافت 47411.50000000 usd 0.00104468 9 ساعت پیش
دریافت 47458.20000000 usd 0.02564467 9 ساعت پیش
دریافت 47437.70000000 usd 0.03175000 9 ساعت پیش
ارسال 47266.80000000 usd 0.00475100 9 ساعت پیش
دریافت 47309.80000000 usd 0.40091993 9 ساعت پیش
دریافت 47309.80000000 usd 0.09708898 9 ساعت پیش
ارسال 47205.60000000 usd 0.00239497 9 ساعت پیش
دریافت 47309.80000000 usd 0.00062500 9 ساعت پیش
ارسال 47234.80000000 usd 0.00200000 9 ساعت پیش
دریافت 47309.80000000 usd 0.00042380 9 ساعت پیش
دریافت 47309.80000000 usd 0.00094229 9 ساعت پیش
ارسال 47206.20000000 usd 0.00068392 9 ساعت پیش
دریافت 47309.80000000 usd 0.00251131 9 ساعت پیش
دریافت 47412.30000000 usd 0.00210388 9 ساعت پیش
دریافت 47485.00000000 usd 0.03169549 9 ساعت پیش
ارسال 47355.90000000 usd 0.02958955 9 ساعت پیش
ارسال 47447.60000000 usd 0.00041045 9 ساعت پیش
ارسال 47447.60000000 usd 0.00170435 9 ساعت پیش
دریافت 47470.30000000 usd 0.03050517 9 ساعت پیش
دریافت 47485.00000000 usd 0.00591134 9 ساعت پیش
دریافت 47470.00000000 usd 0.19966736 9 ساعت پیش
دریافت 47447.60000000 usd 0.00590946 9 ساعت پیش
دریافت 47392.10000000 usd 0.00985987 9 ساعت پیش
ارسال 47247.90000000 usd 0.00077842 9 ساعت پیش
ارسال 47235.80000000 usd 0.00058793 9 ساعت پیش
دریافت 47300.00000000 usd 0.01000000 9 ساعت پیش
دریافت 47370.50000000 usd 0.00250000 9 ساعت پیش
دریافت 47366.40000000 usd 0.00235166 9 ساعت پیش
ارسال 47251.00000000 usd 0.03000000 9 ساعت پیش
ارسال 47203.30000000 usd 0.07000000 9 ساعت پیش
دریافت 47250.00000000 usd 0.01017656 9 ساعت پیش
ارسال 47155.00000000 usd 0.00409200 9 ساعت پیش
دریافت 47131.60000000 usd 0.02000000 9 ساعت پیش
دریافت 47250.00000000 usd 0.00020973 9 ساعت پیش
ارسال 47129.80000000 usd 0.07745398 9 ساعت پیش
دریافت 47250.50000000 usd 0.00031428 10 ساعت پیش
دریافت 47222.60000000 usd 0.00211233 10 ساعت پیش
دریافت 47211.50000000 usd 0.00105631 10 ساعت پیش
دریافت 47220.50000000 usd 0.00105610 10 ساعت پیش
دریافت 47196.50000000 usd 0.00422700 10 ساعت پیش
ارسال 47118.50000000 usd 0.00775072 10 ساعت پیش
ارسال 47150.00000000 usd 0.00130000 10 ساعت پیش
ارسال 47176.70000000 usd 0.00094928 10 ساعت پیش
ارسال 47200.00000000 usd 0.03761064 10 ساعت پیش
ارسال 47200.00000000 usd 0.01000000 10 ساعت پیش
ارسال 47200.00000000 usd 0.00238936 10 ساعت پیش
دریافت 47244.40000000 usd 0.00775503 10 ساعت پیش
دریافت 47250.50000000 usd 0.00316652 10 ساعت پیش
دریافت 47264.90000000 usd 0.13717980 10 ساعت پیش
ارسال 47272.70000000 usd 0.00040880 10 ساعت پیش
دریافت 47299.80000000 usd 0.00448275 10 ساعت پیش
دریافت 47299.80000000 usd 0.02293363 10 ساعت پیش
دریافت 47299.80000000 usd 0.02274662 10 ساعت پیش
دریافت 47299.80000000 usd 0.02274662 10 ساعت پیش
ارسال 47200.30000000 usd 0.08496381 10 ساعت پیش
ارسال 47210.10000000 usd 0.00051238 10 ساعت پیش
ارسال 47250.00000000 usd 0.00952381 10 ساعت پیش
ارسال 47272.60000000 usd 0.00500000 10 ساعت پیش
دریافت 47325.10000000 usd 0.00210776 10 ساعت پیش
دریافت 47301.60000000 usd 0.00105429 10 ساعت پیش
ارسال 47286.70000000 usd 0.00375265 10 ساعت پیش
ارسال 47300.00000000 usd 0.00327000 10 ساعت پیش